WYSIWYG Web Builder
Kancelaria specjalizuje się w szerokim spektrum problematyki prawniczej, w tym zwłaszcza w zakresie prawa i postępowania cywilnego, gospodarczego, jak też karnego (ze szczególnym uwzględnieniem reprezentowania pokrzywdzonych w ramach tego procesu), oraz w prawie i postępowaniu administracyjnym.

Przykładowo, polecamy nasze usługi w ramach następujących dziedzin:
1. Prawo i postępowanie cywilne - Kancelaria oferuje pełen zakres usług, w tym zwłaszcza dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń (w tym z tytułu zawartych umów, odszkodowawczych, z tytułu naruszenia dóbr osobistych czy też związanych z zadośćuczynieniem doznanej krzywdzie), reprezentację przed właściwymi sądami i organami, we wszystkich instancjach (w tym przed Sądem Najwyższym),
2. Prawo rodzinne - Kancelaria oferuje swą pomoc zarówno w zakresie prawa małżeńskiego oraz rodzinnego (w tym ustalanie opieki nad małoletnimi), jak i w przedmiocie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych oraz podziału majątku po ustaniu małżeństwa,
3. Prawo nieruchomości, prawo lokatorskie - posiadamy bogate doświadczenie w zakresie znoszenia współwłasności, podziału majątku, wzajemnych rozliczeń z tego tytułu oraz ustanawiania zarządu przymusowego. Nadto, oferujemy swą pomoc w przypadku prowadzenia spraw o eksmisję oraz sporów w których jedną ze stron jest lokator/najemca,
4. Prawo spadkowe - w tym także postępowanie w sprawie uznania nieważności testamentu, podziału masy spadkowej, wzajemnych rozliczeń spadkobierców,
5. Prawo gospodarcze i handlowe - m.in. pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu oraz likwidacji osób prawnych (w tym spółek), sporządzanie umów handlowych, obsługa bieżąca podmiotów gospodarczych,
6. Prawo ochrony konkurencji - m.in. dochodzenie odszkodowań z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, również reprezentowanie stron przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie,
7. Prawo własności intelektualnej - sporządzanie umów, ochrona praw autorskich przed właściwymi sądami i organami, dochodzenie roszczeń w tym zakresie,
8. Postępowanie egzekucyjne - tak w zakresie ochrony praw dłużnika jak i wierzyciela w ramach tego postępowania, nadzór nad skutecznym prowadzeniem egzekucji, również z nieruchomości,
9. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - mamy bogatą praktykę w reprezentacji stron przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, sporządzaniu umów o zakazie konkurencji, dochodzeniu (w tym egzekucji) roszczeń pracowniczych,
10. Prawo i postępowanie administracyjne - tak przed właściwymi organami, jak i sądami (w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym). Posiadamy bogate doświadczenie zarówno w inicjowaniu stosownych postępowań, jak i dochodzeniu praw przed właściwymi sądami. W zakresie zainteresowań członków Zespołu są takie dziedziny prawa administracyjnego, jak prawo budowalne (w tym uzyskiwanie pozwoleń na budowę oraz legalizacja samowoli budowlanych), prawo ochrony środowiska i prawo gospodarki odpadami,
11. Prawo i postępowanie karne - specjalizujemy się w reprezentowaniu osób pokrzywdzonych, dochodząc przed sądami karnymi odszkodowań oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Kancelaria oferuje swoje usługi na terenie całego kraju, przed każdym organem (sądowym, administracyjnym bądź arbitrażowym), w każdej instancji (w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym). Sporządzamy zarówno pisma procesowe, jak i reprezentujemy naszych Klientów bezpośrednio przed właściwymi organami. Nie boimy się nowych wyzwań, wręcz przeciwnie - mając bogate doświadczenie praktyczne oraz szeroką wiedzę teoretyczną, cenimy sobie możliwość prowadzenia spraw nietypowych, trudnych, precedensowych.