WYSIWYG Web Builder
Adwokat Ziemowit Pająkowski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na kierunku Administracja obronił w roku 2008 (na ocenę bardzo dobrą) pracę magisterską nt. populizmu w Ameryce Południowej. Z kolei na kierunku Prawo obronił w roku 2010 (również na ocenę bardzo dobrą) pracę magisterską pt.: „Interwenient uboczny w postępowaniu cywilnym, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Oklejak. Na początku 2011 r. podjął pracę w Kancelarii Adwokackiej Ochalik&Michalczyk, następnie zaś stałą współpracę z adw. Marcinem Wiśniewskim.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie i postępowaniu cywilnym, w tym w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz w prawie lokatorskim i spadkowym. Nadto posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa i procesu karnego, w szczególności jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych. W zakres jego zainteresowań wchodzi także prawo gospodarcze, zwłaszcza prawo spółek oraz prawo administracyjne.

Kontakt:
e-mail: ziemowit.pajakowski@adwokat-mw.pl
Adwokat Piotr Wilga
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2011 r. obronił pracę magisterską pt.: „Część składowa państwa federalnego na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - struktura wewnętrzna oraz relacje z federacją. Zarys problematyki.”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. prof. UJ Krzysztofa Wojtyczka - na ocenę bardzo dobrą. Na początku 2012 r. podjął pracę w Kancelarii Adwokackiej Ochalik&Michalczyk, następnie zaś stałą współpracę z adw. Marcinem Wiśniewskim.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie administracyjnym (w tym w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym), ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska, gospodarowania odpadami oraz prawem budowlanym. Nadto w zakresie jego zainteresowań leży prawo karne oraz proces karny - tak z punktu widzenia obrońcy, jak i pełnomocnika podmiotów pokrzywdzonych.

Kontakt:
e-mail: piotr.wilga@adwokat-mw.pl